Par mācībām

Par mācībām
 
  • Mākslas skolā var iestāties:
    • bērni no 7. gadu vecuma – 1. klasē;
  • Skolā jāmācās 7 gadi – no 1. līdz 7. klasei.
  • Mācību gads sastāv no diviem semestriem – no septembra līdz decembra beigām; no janvāra līdz jūnija sākumam.
  • Brīvdienas atbilst vispārizglītojošo skolu brīvdienām.
  • Katra semestra beigās ir skolēnu darbu skate - decembra skate un maija skate. Skatē tiek vērtēts skolēna paveiktais, liekot atzīmes 10 baļļu sistēmā. Notiek arī starpskates – paveikto darbu vērtējums starp skatēm ar norādi uz labojumiem, lai skatē parādītu maksimālu izaugsmi.
  • Pēc maija skates ir obligāta mācību prakse – „Zaļā prakse”, par kuru tiek liktas atzīmes, un tikai pēc tās izdotas liecības.
  • 7. klasē, noslēdzot mācības mākslas skolā, otrajā pusgadā, katrs skolēns izstrādā noslēguma darbu katrā mācību priekšmetā. Šis noslēguma darbs ir eksāmens šajā mācību priekšmetā un parāda, ko skolēns ir apguvis septiņu gadu laikā.
  • Beidzot skolu, skolēnam tiek izsniegts Kultūras ministrijas izdots dokuments - apliecība par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu. Apliecībai tiek pievienota atzīmju lapa.